所属分类:

Package

TO-247

VGE (V)

20

BV (V)

650

IC (A) && Tc=25℃

80

Vth_typ(V)

5.5

Von(V) && Vcesat

1.75

Von(V) && Vf

1.9