所属分类:

Package

TO-247

VGE (V)

20

BV (V)

1200

IC (A) && Tc=25℃

56

Vth_typ(V)

5.8

Von(V) && Vcesat

1.8

Von(V) && Vf

2.1