所属分类:

Package

TO-263

VGE (V)

20

BV (V)

650

IC (A) && Tc=25℃

30

Vth_typ(V)

5.2

Von(V) && Vcesat

2

Von(V) && Vf

2