所属分类:

Package

TO-247

VGE (V)

20

BV (V)

600

IC (A) && Tc=25℃

180

Vth_typ(V)

3.8

Von(V) && Vcesat

2

Von(V) && Vf

1.4